Obchodní podmínky pro on-line služby na KupRadost.cz

 

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese KupRadost.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2. UZAVŘENÍ SLOUVY

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6. REKLAMAČNÍ ŘÁD

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10. VYUŽÍVÁNÍ GOOGLE ANALYTICS A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11. DORUČOVÁNÍ

12. UŽIVATELSKÝ ÚČET

13. POPIS SLUŽEB

14. DALŠÍ USTANOVENÍ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Provozovatel KupRadost.cz (dále jen Zprostředkovatel)

Ladislav Miller

IČO: 74152416

Horní Podluží 183

Horní Podluží

40757

Kontaktní údaje Zprostředkovatele: 

KupRadost.cz

Horní Podluží 183 

Horní Podluží

407 57

email: info@kupradost.cz

tel: 723 374 750

1.2 Web (dále jen Web)

1.3.1 Web je provozován na internetové adrese KupRadost.cz.

1.3 Kupující (dále jen Kupující) 

1.3.1 Kupující, který je spotřebitelem, nebo jen spotřebitel, je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené v rámci všeobecných podmínek užití občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) a jeho zvláštními ustanovenými o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.).

1.3.2 Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatelem. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Vztahy mezi Zprostředkovatelem a Kupujícím – podnikatelem, se řídí všeobecnými podmínkami užití v rozsahu, které se ho týkají a obecnými ustanoveními občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.).

1.3.3 Kupující poskytuje Zprostředkovateli dobrovolně svoje osobní údaje a souhlasí s jejich následným zpracováním. Kupující poskytuje pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy a doručení zboží. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se důkladně seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

1.4 Dodavatel (dále jen Dodavatel)

1.4.1 Dodavatelem se rozumí jakýkoliv výrobce či dodavatel zboží, u kterého Zprostředkovatel vybírá zboží a prezentuje na Webu KupRadost.cz.

1.5 Smlouva o zprostředkování

1.5.1 V případě nákupu zboží uzavírá Kupující s Zprostředkovatelem Webu na internetové adrese KupRadost.cz smlouvu zprostředkovatelskou.

1.5.2 Níže uvedené podmínky užití upravují zprostředkování nákupu mezi Kupujícím a Dodavatelem zboží a vymezují a upřesňují práva a povinnosti Zprostředkovatele a Kupujícího na Webu na internetové adrese KupRadost.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1.5.3 Zprostředkovatel vyvíjí činnost k tomu, aby Kupující měli možnost prostřednictvím Webu zakoupit zboží od Dodavatelů, tj. uzavřít s Dodavateli smlouvu kupní . Kupující uzavírá se Zprostředkovatelem formou odeslání a zaplacení závazné objednávky smlouvu zprostředkovatelskou vč. příkazní (dále jen Smlouva). Po uzavření Smlouvy Zprostředkovatel zprostředkuje Kupujícímu nákup zboží od Dodavatele jménem Kupujícího a na jeho účet.

1.5.4 Zprostředkovatel zprostředkovává Kupujícím nákup od Dodavatelů a zastupuje je v placení kupní ceny. Služba je poskytována za odměnu. Odměna Zprostředkovatele je již zahrnuta v kupní ceně zboží.

1.5.5 Níže uvedené podmínky užití upravují zprostředkování nákupu mezi Kupujícím a Dodavatelem zboží a vymezují a upřesňují práva a povinnosti Zprostředkovatele a Kupujícího na Webu KupRadost.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující, který je spotřebitelem, nebo jen spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

1.6 Odchylná ustanoven

1.6.1 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek

1.7. Ustanovení obchodních podmínek

1.7.1 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1 V případě uzavření smlouvy se jedná o smlouvu zprostředkovatelskou vč. příkazní mezi Zprostředkovatelem a Kupujícím.

2.2 Veškerá prezentace zboží umístěná na Webu je informativního charakteru a Zprostředkovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije

2.3 Web obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webu. Tímto ustanovením není omezena možnost Zprostředkovateli uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Nabídnuté zboží nemusí být v okamžiku učinění objednávky Kupujícím dostupné, proto si Zprostředkovatel vyhrazuje možnost dodat objednané zboží Kupujícímu v náhradním termínu, jež mu Zprostředkovatel sdělí. V tomto případě má Kupující právo stornovat svou objednávku (tj. odstoupit od zprostředkovatelské smlouvy).

2.4 Web obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na Webu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.5 Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na Webu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

2.5.1 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku na Webu),

2.5.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

2.5.3 informace o nákladech spojených s dodáním zboží

2.6 Před zasláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Odesláním objednávky uzavírá Kupující smlouvu se Zprostředkovatelem o závazném objednání zboží od Dodavatele. Údaje uvedené v objednávce jsou Zprostředkovatelem považovány za správné. Zprostředkovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se s obchodními podmínkami Zprostředkovatele seznámil a považuje je za nedílnou součást zprostředkovatelské smlouvy.

2.7 Zprostředkovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.8 Smluvní vztah mezi Zprostředkovatelem a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Zprostředkovatelem zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. Okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky Kupujícímu na jeho elektronickou poštu je smlouva uzavřena.

2.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání zprostředkovatelské smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením zprostředkovatelské smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.10 Zprostředkovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud Kupující opakovaně bez řádného důvodu zboží neodebírá, vrací, neřídí se těmito obchodními podmínkami nebo nesplňuje jiné podmínky nezbytné pro realizaci objednávky.

2.11 Zprostředkovatelská smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená zprostředkovatelská smlouva je Zprostředkovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.12 Zprostředkovatel umožňuje Kupujícím prostřednictvím Webu zakoupit zboží od Dodavatelů. Po uzavření smlouvy a uhrazení hodnoty objednávky Kupujícím viz. bod 3 obchodních podmínek, Zprostředkovatel objedná Kupujícímu zboží u Dodavatele a to jménem Kupujícího a na jeho účet. Zprostředkovatel zastupuje Kupující u Dodavatelů v placení kupní ceny a to za odměnu, která je vždy již zahrnuta v kupní ceně zboží. Příkazce zmocňuje Zprostředkovatele, aby vykonával shora uvedené činnosti v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto všeobecných podmínkách, jeho jménem. Kupující uděluje uzavřením Zprostředkovatelské smlouvy Zprostředkovateli plnou moc ke všem právním jednáním, které bude Zprostředkovatel vykonávat na základě těchto všeobecných podmínek jménem Kupujícího. Zprostředkovatel toto zmocnění v plném rozsahu přijímá.

2.13 Účinnost smlouvy je vázána na splnění odkládací podmínky. Odkládací podmínka je úhrada ceny v celkové výši Kupujícím.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cenou se pro účely těchto všeobecných podmínek užití rozumí částka, uvedená u každého zboží, která představuje součet kupní ceny a odměny ponížené o náklady na dodání zboží Kupujícímu. Zprostředkovatel Kupujícímu negarantuje, že je cena konečná. I když je před odesláním každé zásilky vyřešeno celní řízení a odvod DPH přes režim IOSS, může výjimečně nastat situace, z důvodu chyby předání informací v režimu IOSS, že v průběhu doručení zboží dojde k opětovnému celnímu projednání zboží, pokud k takovéto skutečnosti dojde, bude o tom Kupující informován dopravcem a v takovém případě je nutné, aby Kupující Zprostředkovatele o této skutečnosti informoval a to na info@kupradost.cz. Zprostředkovatel po tomto oznámení začne s Kupujícím tuto záležitost řešit. Standardně může dojít ke dvěma řešení, v obou případech kupující nebude podnikat žádné kroky u dopravce, maximálně zásilku odmítne. První řešení je, že Zprostředkovatel vrátí peníze Kupujícímu za zboží, u kterého došlo k této situaci a Kupující již nebude vyžadovat jeho doručení. Druhé řešení je, že Zprostředkovatel obratem zařídí znovu odeslání zboží od dodavatele a již by měla být zásilka doručena bez nutnosti celního řízení ze strany Kupujícího a Kupující přijme možné prodloužení dodací lhůty z důvodu těchto okolností. Pokud Kupující začne vyřizovat jakékoliv kroky spojené s celním řízením bez předchozí domluvy se Zprostředkovatelem, je si vědom toho, že jakékoliv náklady a poplatky budou k úhradě na straně Kupujícího a Zprostředkovatel nenese za jeho činy žádnou odpovědnost a to ani finanční.

3.2 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle zprostředkovatelské smlouvy může Kupující uhradit Zprostředkovateli následujícími způsoby:

  • Bezhotovostně převodem na účet Zprostředkovatele
  • Platební kartou
  • Online bankovním převodem
  • Kuponovou platbou

3.3 V případě bezhotovostní platby převodem na účet Zprostředkovatele je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Bez uvedení variabilního symbolu nedojde ke spárování platby a objednávky Kupujícího a Zprostředkovatel tak není v prodlení s dodáním zboží. V případě bezhotovostní platby čl. 3.2 obchodních podmínek je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu. Úhrada je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet Zprostředkovatele. Za zboží není možné platit dobírkou z důvodu expedice zboží od Dodavatelů sídlících převážně v zahraničí, tj. Číně, Hong Kongu a Singapuru. 

3.4 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Zprostředkovatelem Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.5 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Zprostředkovatel ohledně plateb prováděných na základě zprostředkovatelské smlouvy Kupujícímu fakturu. Fakturu vystaví Zprostředkovatel Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

3.6 Zprostředkovatel si vyhrazuje právo, dočasně pozastavit nebo přidat jakýkoliv způsob platby viz. článek čl. 3.2 obchodních podmínek a to na dobu neurčitou.

3.7 Na základě rozhodnutí ústavního soudu Pl.ÚS 26/16 ze dne 12. 12. 2017 došlo ke zrušení povinnosti elektronické evidence tržeb u našeho Webu.

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od zprostředkovatelské smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od zprostředkovatelské smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, od zprostředkovatelské smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od zprostředkovatelské smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od zprostředkovatelské smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od zprostředkovatelské smlouvy se Zprostředkovatelem a kupní smlouvy s Dodavatelem bez udání důvodu odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží, přičemž v případě, že předmětem zprostředkovatelské smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Zprostředkovatel ze své svobodné vůle prodlužuje Kupujícímu výše uvedenou zákonnou lhůtu čtrnácti (14) dnů na lhůtu třiceti (30) dnů. Odstoupení od zprostředkovatelské a kupní smlouvy musí být Zprostředkovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy musí Kupující zasílat na adresu elektronické pošty Zprostředkovatele : info@KupRadost.cz, také musí uvést číslo objednávky či číslo faktury a napsat, zda zboží chcete vrátit či vyměnit za jiné, pokud chce Kupující zboží vyměnit, pošle také odkaz na zboží za které chcete zboží vyměnit. Zprostředkovatel  se také zavazuje vrátit Kupujícímu všechny peníze, které od něj přijal, včetně “nejnižších” nezbytných nákladů na dopravu ke Kupujícímu. Náklady jsou však počítány dle ceny nejlevnější možné přepravy. Například v případě, že nejnižší doručení poštou je za 39 Kč a Kupující si vybere kurýra za 109 Kč, Zprostředkovatel vrací pouze 39 Kč, tedy nejnižší poštovné v ceníku. Zprostředkovatel si tedy vyhrazuje právo Kupujícímu proplatit nejlevnější poštovné nabízené Zprostředkovatelem Kupujícímu, a to je 0 Kč, o proplacení vyššího poštovného rozhoduje sám Zprostředkovatel.

4.3 V případě odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy dle čl. 4.2) obchodních podmínek se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Zprostředkovateli vráceno nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy došlo k doručení zboží Kupujícímu a také došlo k oznámení o odstoupení od smlouvy Zprostředkovateli. Pokud je zboží stále na cestě od Dodavatele ke Kupujícímu, musí Kupující vyčkat, než mu zboží dorazí, jakmile zboží Kupujícímu dorazí, informuje o tom Zprostředkovatele a ten dle bodu 4.2) Kupujícímu Zprostředkovatel sdělí na email, ať zboží doručí poštou či kurýrem na vlastní náklady a riziko a to na adresu, která mu bude Zprostředkovatelem sdělena v tomtéž emailu.

4.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2) obchodních podmínek vrátí Zprostředkovatel peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy s Zprostředkovatelem a kupní smlouvy s Dodavatelem Kupujícím, a to na bankovní účet Kupujícího. V případě, že Kupující požaduje vrátit peněžní prostředky jiným způsobem než-li bankovním převodem, například složenkou na adresu Kupujícího, je Zprostředkovatel oprávněn Kupujícímu zaslat částku poníženou o hodnotu nákladů spojených se zasláním daným způsobem. Zprostředkovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od zprostředkovatelské smlouvy s Zprostředkovatelem a kupní smlouvy s Dodavatelem, Zprostředkovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí.

4.5 Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Zprostředkovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6 Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Zprostředkovatelem a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy s Zprostředkovatelem a kupní smlouvy s Dodavatelem Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Zprostředkovateli vrátit i poskytnutý dárek.

4.7 Zprostředkovatel upozorňuje Kupujícího, že pokud bude vrácené zboží Zprostředkovateli zasláno na dobírku, nebude tato zásilka převzata, jelikož by tím Zprostředkovatel ztratil nárok na překontrolování zboží a případnou náhradu vzniklé škody. Zasláním vráceného zboží na dobírku se Kupující dopouští hrubého porušení obchodních podmínek.

4.8 Kupující souhlasí s tím, že pokud nedodrží podmínky uvedené v čl. 4 obchodních podmínek, může to mít za následek záporné nebo zpožděné vyřízení ve věci odstoupení od smlouvy.

4.9 Zprostředkovatel i Dodavatel jsou oprávněni od smlouvy s Kupujícím odstoupit z důvodu chybně uvedených údajů u inzerovaných produktů (např. skladové  dostupnosti, ceny, aj.) a také v případě neřešitelných problémů s vyřízením objednávky.

4.10 Výpověď smlouvy ze strany Kupujícího před dodáním zboží se nikterak nedotýká činnosti Zprostředkovatele uskutečněné na základě zprostředkovatelské smlouvy do doby, než se Zprostředkovatel o výpovědi dozvěděl. Tzn. smlouvu nelze vypovědět např. v případě, kdy bude zboží již odesláno od Dodavatele, v takovém případě musí Kupující počkat, než mu bude zboží od Dodavatele doručeno a až pak je možné smlouvu vypovědět. Upozorňujeme, že údaje o odeslání zboží jsou měněny v našem systému vždy s určitým zpožděním.

4.11 Zjistí-li Zprostředkovatel dodatečně, že Kupujícím objednané zboží nemá Dodavatel na skladě, nabídne Kupujícímu zboží alternativní (bude-li takové k dispozici) a nebude-li Kupujícím odsouhlaseno, vrátí celkovou částku na účet Kupujícího a objednávku zruší.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 Zboží dodává Dodavatel. Obvyklá dodací doba je uvedena u každého produktu zvlášť. Pokud však není zásilka doručena do (70) sedmdesáti dnů od uhrazení objednávky a Kupující o tom Zprostředkovatele vyrozumí, Zprostředkovatel neprodleně vše prověří. O výsledku řešení bude Kupující informován nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od oznámení nedoručení zásilky. Pokud bude výsledkem ztráta zásilky, její zničení či jiná skutečnost zabraňující doručení Kupujícímu, Zprostředkovatel nabídne Kupujícímu znovu zaslání zboží od Dodavatele, refundaci kuponem nebo vrácení peněz v případě, kdy není zásilka doručena do sedmdesáti (70) dnů ode dne uhrazení objednávky. Nejzazší termín plnění (doručení zásilky ode dne uhrazení) dle ust. § 5 odst. 2 písm. b) zák. č. 634/1992 Sb. činí 365 dní. V případě, že Dodavatel ve lhůtě 30 dní od uhrazení objednávky Kupujícím zboží nevyexpeduje, vyhrazuje si Zprostředkovatel právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 4. těchto obchodních podmínek.

5.2 Je-li Dodavatel podle zprostředkovatelské smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4 Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Zprostředkovatele, jsou-li Zprostředkovatelem vydány.

5.6 Pokud k nedoručení dojde přičiněním Kupujícího, např. Kupující zadá špatnou adresu, Kupující zadá neúplnou adresu, Kupující zadá jakýmkoliv jiným způsobem špatné či neúplné údaje, které neumožní řádné doručení, Kupující zásilku odmítne či si ji nevyzvedne. V takovém případě není Zprostředkovatel povinen na své náklady objednávku znovu odesílat, pokud bude Kupující v tomto případě požadovat vrácení peněz, Zprostředkovatel má nárok odečíst z této částky náklady spojené s dopravou a také vzniklé náklady spojené s řešením takovéto zásilky.

5.7 V případě výsledku opožděného doručení z důvodu přírodní katastrofy, období státních svátků či jiných okolností Zprostředkovatelem neovlivnitelných, musí Kupující vyčkat doručení, které bude více jak sedmdesát (70) dní.

5.8 Podmínky doručení se týkají pouze pro adresy v rámci ČR. V případě doručení do jiných zemí je cena dopravy stanovena domluvou mezi Zprostředkovatelem a Kupujícím.

5.9 Způsob dopravy vždy volí Zprostředkovatel, Kupující je o způsobu dopravy informován v elektronickém nákupním košíku.

5.10 Pokud si Kupující objednal více různého zboží, může být takový nákup rozdělen do více zásilek. Z důvodu zajišťování nízkých cen se může stát, že zboží bude pocházet od různých Dodavatelů.

5.11 Zprostředkovatel se zavazuje řešit případné ztráty či poškození zásilek se zbožím směrem od Dodavatele ke Kupujícímu.

5.12 Zprostředkovatel zprostředkovává nákupy kupujícím jen pro adresy v České republice, v případě doručení zboží do jiné země, je nutné aby Kupující Zprostředkovatele nejprve kontaktoval a domluvil se sním na možnostech. Pokud tak Kupující neučiní, Zprostředkovatel nemusí jeho objednávku zpracovat. 

 

6. REKLAMAČNÍ ŘÁD

6.1 Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi Dodavatelem na straně jedné a Kupujícími na straně druhé. Tento reklamační řád upravuje rozdílně práva a povinnosti pro Kupující, kteří vystupují ve vztazích s Dodavateli jako Kupující spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel“), kdy kupující spotřebitel je vymezen § 419 zák.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění (dále jen jako občanský zákoník) a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace (dále jen „ kupující podnikatel“), kteří ve vztazích s Dodavateli jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti „kupujícího spotřebitele“ a práva a povinnosti „kupujícího podnikatele“. Pokud tyto podmínky reklamačního řádu upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako „kupující“. Odlišnost úpravy reklamačního řádu ohledně některých povinností a práv kupujících podnikatelů od kupujících spotřebitelů je z důvodu, že kupující podnikatelé mají právní vztahy s prodávajícím založené obchodními podmínkami kupující spotřebitelé mají právní vztahy založené s prodávajícím z.č. 89/2012 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy s čímž souvisí rozdílná práva a povinnosti i v rámci reklamačního řádu, neboť nároky z reklamace se řídí hlavním závazkem a jeho právní úpravou. Při řešení reklamace kupujícího spotřebitele se postupuje podle občanského zákoníku. Při řešení reklamace kupujícího spotřebitele se postupuje podle tohoto reklamačního řádu, občanského zákoníku (zejm. zvláštních ustanovení upravujících práva kupujícího spotřebitele z vadného plnění) a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a souvisejícími právními předpisy. Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se reklamace řeší podle tohoto reklamačního řádu a občanského zákoníku. Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno prostřednictvím Webu KupRadost.cz a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží zakoupenému prostřednictvím tohoto Webu je Kupujícímu zaslán na jeho email doklad o koupi, který slouží zároveň jako záruční a dodací list. Při reklamaci vady výrobku Kupujícím Zprostředkovateli není vyžadováno zasílat doklad o koupi, za dostačující se považuje zaslání čísla dokladu či čísla objednávky.

6.2 Rozpor s kupní smlouvou a dodání poškozeného zboží

Pokud Kupující zjistí poškození dodaného zboží, jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem, který slouží zároveň jako dodací a záruční list a skutečně dodaným zbožím (v druhu či množství), doporučujeme ihned (nejlépe do 24 hodin) kontaktovat Zprostředkovatele prostřednictvím zákaznického servisu, aby tyto vady odstranil. Kupující může být vyzván k nafocení doručené zásilky. Nároky kupujícího spotřebitele řeší § 2158 – 2174 občanského zákoníku.

6.2.1 Práva z vadného plnění

Ač se v rámci smlouvy o službách nejedná o úplatné plnění, je-li to dle charakteru poskytovaných služeb možné a přiměřené, respektuje zprostředkovatel pravidla ohledně práv a povinností vyplývajících z vadného plnění, jenž se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Možnost a přiměřenost ohledně práv a povinností vyplývajících z vadného plnění posuzuje poskytovatel.

6.3 Podmínky záruky

Délka záruky je dvacet čtyři (24) měsíců s výjimkami uvedenými v bodě č. 4.1 obchodních podmínek. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží. Zprostředkovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne v zákonné lhůtě. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, v zákonné lhůtě ode dne uplatnění reklamace, pokud se Zprostředkovatel s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Tedy ne do chvíle, než si Kupující vyzvedne zboží, ale do chvíle, kdy bylo zboží opraveno a Kupující si ji mohl vyzvednout.

6.4 Neuplatnitelnost záruky

Záruku nelze uplatnit zcela nebo zčásti v následujících případech:

  • vypršením záruční lhůty
  • mechanického poškození, neodborné instalace, neodborného zacházení či obsluhy, zanedbání běžné péče
  • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem
  • zboží bylo poškozeno živly, nebo výpadkem elektrické sítě
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

6.5 Postup při uplatnění a vyřizování reklamace

Reklamace zajišťuje a vyřizuje Zprostředkovatel služby. V případě podání reklamace se Kupující obrátí na Zprostředkovatele a to na info@kupradost.cz, či odpoví na jakýkoliv email který Kupujícímu od Zprostředkovatele přišel. Kupující je povinen do emailu ve kterém oznamuje reklamaci uvést číslo objednávky či číslo faktury, také popsat slovně závadu a připojit fotografie či video zachycující závadu, kterou Kupující reklamuje. Na základě podnětu zaslaného Kupujícím Zprostředkovateli na info@kupradost.cz, začneme Zprostředkovatel s Kupujícím celou záležitost řešit tak, aby byla vyřešena co nejrychleji a ideálně k spokojenosti Kupujícího. Pokud to bude nutné Kupující doručí poštou či kurýrem na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu Zprostředkovatele, která mu bude zaslána poté co Kupující oznámí Zprostředkovateli svůj podnět na reklamaci dle postupu uvedeném v tomto odstavci. Zprostředkovatel zaručuje Kupujícímu, že adresa pro zaslání reklamovaného zboží bude vždy adresa v ČR.

Zprostředkovatel či jím pověření pracovník posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace, pokud je to možné, ihned. O výsledku reklamačního řízení bude Kupující informován prostřednictvím emailu, ze kterého byl od Kupujícího Zprostředkovateli zasláno oznámení o reklamaci a to nejpozději do třiceti (30) dnů od uplatnění reklamace. V případě uznání reklamace Zprostředkovatel kupujícímu nabídne k výběru: opravu, nebo zaslání nového zboží. Pokud to nebude možné, tak vrácení peněz, nebo částečné vrácení peněz a ponechání zboží zákazníkovi, či doplnění toho, co chybí.

Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem, kdy Zprostředkovatel obdržel od Kupujícího reklamované zboží. Do zákonné lhůty se nezapočítává doba přepravy opraveného/nového výrobku od Dodavatele Kupujícímu. Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Vady, které způsobují nepodstatné porušení smlouvy Jde-li o vadu, která způsobuje nepodstatné porušení smlouvy má kupující spotřebitel právo výběru na bezplatné odstranění vady či výměnu zboží za nové. . Není – li takový postup možný, může Kupující žádat přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. V případě výměny věci Reklamace vad zboží, které je u Dodavatele skladem, se provádí výměnou zboží. Pokud zboží není skladem v den uplatnění reklamace, může se kupující spotřebitel s Zprostředkovatelem dohodnout na pozdějším termínu dodání náhradního zboží. Vyměněné zboží je zasláno Kupujícímu na náklady Zprostředkovatele. Po dohodě se spotřebitelem je možná (za předpokladu, že reklamované zboží určitého výrobce se již nevyrábí nebo je dlouhodobě nedostupné) i výměna za zboží jiného výrobce než reklamované zboží, které má identické nebo lepší parametry než reklamované zboží a plní stejnou funkci se stejnými či lepšími parametry. Právo na výměnu zboží má Kupující též v případě, že se jedná o vady odstranitelné, ale pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vyskytujících se vad nemůže Kupující zboží řádně užívat. Větším výskytem vady je myšleno 3. oprávněná a uznaná reklamce stejného druhu, nebo čtvrtá oprávněná a uznaná reklamace různého druhu, nebo oprávněná a uznaná reklamace 3 podstatných vad na věci zároveň. Kupující spotřebitel má, v případě výskytu většího množství odstranitelných vad, právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci. Výběr záleží na spotřebiteli. Vady, které způsobují podstatné porušení smlouvy Jde-li o vadu, která způsobuje podstatné porušení smlouvy a která brání užívání zboží jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží za nové nebo může od smlouvy odstoupit. Případně má Kupující právo požadovat přiměřenou slevu. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží a Kupující nepožaduje jeho výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů, pokud nebude s kupujícím spotřebitelem dohodnuta lhůta delší. Zprostředkovatel neručí v žádném případě za ztrátu dat, která jsou obsažena v reklamovaném zboží, kdy Kupujícímu se doporučuje tyto adekvátním způsobem zálohovat mimo reklamované zboží. 

6.6 Ustanovení uvedená v čl. 6.5 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží

6.7 Přijmutím obchodních podmínek Kupující zároveň souhlasí s reklamačními podmínkami.

6.8 Na veškeré zboží je poskytována  záruka třicet šest (24) měsíců. Pokud je doba záruky odlišná, je tak vždy uvedeno přímo u zboží.

6.9 Kupující je povinen při uplatnění reklamace předat zboží čisté, suché a hygienicky nezávadné. Pokud bude k reklamaci předloženo zboží v hygienicky nepřijatelném stavu (špinavé, mokré, plesnivé atd.) nebo nekompletní, může být reklamace ihned zamítnuta nebo při vrácení peněz má Zprostředkovatel právo Kupujícímu vrátit nižší částku a to o tolik, kolik musel Zprostředkovatel vynaložit na vyčištění zboží.

6.10 Zprostředkovatel se zavazuje, že přijme reklamaci výrobku na své provozovně v ČR, aby nemusel Kupující vynakládat vyšší než obvyklé finanční prostředky zasíláním reklamovaného výrobku Dodavateli do zahraničí. Do zákonné lhůty se nezapočítává doba přepravy opraveného/nového výrobku od Dodavatele/Zprostředkovatele Kupujícímu.

6.11 Kupující musí postupovat v souladu s reklamačním řádem, jinak hrozí zdržení nebo dokonce vrácení reklamace zpět.

6.12 Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout Zprostředkovateli potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

6.13 Při výběru zboží je nutné, aby se Kupující seznámil s druhem, variantami, vlastnostmi a dalšími informacemi o produktu. Po celou dobu užívání zakoupených produktů je nutné, aby kupující věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost produktů, jako např.: nadměrnou intenzitu jejich užívání, užívání k nevhodnému účelu. Nevhodná volba produktu nebo jeho poškození způsobené užíváním, které neodpovídá jeho povaze nejsou důvody k pozdější reklamaci. Také vada, která vznikla neodbornou manipulací nebo neodborným uvedením do provozu nemůže být důvodem k reklamaci. Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením ceny uvedené u zboží.

7.2 Zprostředkovatel není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3 Mimosoudní vyřizování stížností Kupujících zajišťuje Zprostředkovatel prostřednictvím elektronické adresy: info@KupRadost.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Zprostředkovatel na elektronickou adresu Kupujícího. V případě, že by byl Kupující krácen na svých právech plynoucích z uzavřené smlouvy, má právo se obrátit na věcně příslušné orgány dozoru (Česká obchodní inspekce, Živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů apod..). Případné spory mezi Zprostředkovatelem a Kupujícím, pokud nebudou vyřešeny cestou mimosoudní, řeší soud.

7.4 Zprostředkovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Zprostředkovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z zprostředkovatelské smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Zprostředkovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření zprostředkovatelské smlouvy.

8.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené na Webu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Zprostředkovatele o změně ve svých osobních údajích.

8.5 Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Zprostředkovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě Dodavatelů, výrobců či osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Zprostředkovatelem bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

8.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8 V případě, že by se Kupující domníval, že Zprostředkovatel nebo zpracovatel dle odstavece 8.5 obchodních podmínek provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.8.1 požádat Zprostředkovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

8.8.2 požadovat, aby Zprostředkovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9 Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu těchto údajů. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Zprostředkovatel povinen tuto informaci předat. Zprostředkovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.10 Zprostředkovatel je zaregistrován na www.uoou.cz (Úřad pro ochranu osobních údajů) a to pod registračním oznámením č. 00077502.

8.11 Více v sekcích Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zobrazování marketingových nabídek a Zpracování osobních údajů

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1 Vytvořením objednávky Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Zprostředkovatele na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Zprostředkovatelem na elektronickou adresu Kupujícího.

9.2 Zasílání informací, tak jak je uvedeno v čl. 9.1 obchodních podmínek, lze kdykoliv zrušit a to oznámením na elektronickou adresu Zprostředkovatele : info@KupRadost.cz či odkazem na konci každého e-mailu, který se netýká objednávky.

10. VYUŽÍVÁNÍ GOOGLE ANALYTICS A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1 Pomocí služby Google Analytics Zprostředkovatel sleduje a měří návštěvnost internetového obchodu. Tyto zaznamenaná data neobsahují žádné osobní informace návštěvníků.

10.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Internetový prohlížeč lze konfigurovat, jak bude nakládat se soubory cookies, podrobné informace a možnosti nastavení jsou uvedeny v sekci Nápověda konkrétního internetového prohlížeče a je nutné postupovat podle uvedených instrukcí.

10.3 Při zablokovaní souborů cookies v internetovém prohlížeči nemusí být internetový obchod plně funkční.

10.4 Kupující souhlasí, že data zaznamenaná pomocí cookies využívá i společnost Google.

10.5 Více o cookies naleznete zde: Informace o cookies

11. DORUČOVÁNÍ

11.1 Kupujícímu můžou být doručována na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo uvedenou Kupujícím v objednávce sdělení různého charakteru.

12. UŽIVATELSKÝ ÚČET

12.1 Každý Kupující se svobodně rozhodne, zda si vytvoří registraci na KupRadost.cz. Díky této registraci může přistupovat do svého uživatelského rozhraní, kde má přístup k vytvořeným objednávkám, svým údajům atp. K uzavírání smlouvy mezi Zprostředkovatelem a Kupujícím není registrace nutná.

12.2 Při registraci a objednávání zboží je každý Kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Uvedené údaje v uživatelském rozhraní je Kupující povinen při jakékoliv změně aktualizovat. Uvedené údaje jsou Zprostředkovatelem považovány za správné.

12.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

12.4 Kupující bere na vědomí, že jeho uživatelský účet nemusí být neustále přístupný, zejména v období nutné údržby nebo opravy hardwarového či softwarového rozhraní Zprostředkovatele nebo třetích osob.

12.5 Zprostředkovatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit Kupujícímu uživatelský účet, zejména při porušení obchodních podmínek.

12.6 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

13. POPIS SLUŽEB

13.1 Služby zahrnuté v ceně zboží

13.1.1 Nákup od zdroje

Objednané zboží je odesíláno přímo zahraničními Dodavateli na adresu Kupujícího, výjimkou je zboží označené „Dodání do 2 dnů“, které je odesíláno přímo z centrály Zprostředkovatele viž čl. 14.7 obchodních podmínek. Zprostředkovatel při poskytování služby Nákup od zdroje, poskytuje Kupujícímu záruku dva (2) roky na veškeré zboží, případnou reklamaci řeší Kupující pouze s Zprostředkovatelem v rámci ČR, Zprostředkovatel se proto zavazuje vyřešit každou reklamaci do třiceti (30) dní od data doručení reklamovaného zboží na adresu, kterou zákazníkovi uvede, více je uvedeno v čl. 6. obchodních podmínek. Kupující má též nárok na vrácení zakoupeného zboží a to do třiceti (30) dní od data doručení, více je uvedeno v čl. 4. obchodních podmínek.

13.1.2 Víte, kolik ušetříte

U každého zboží Zprostředkovatel zobrazuje v procentech úsporu oproti běžné ceně v ČR, kterou Kupující získá při nákupu konkrétního zboží na KupRadost.cz. Tato úspora je počítána jako součet ceny zboží v klasickém e-shopu či kamenné prodejně v ČR plus poštovné za doručení ke Kupujícímu domů a to je porovnáno s cenou, kterou Vám nabízí Zprostředkovatel na KupRadost.cz, rozdíl je vyjádřen již ve zmíněných procentech. Aby Zprostředkovatel Kupujícímu podával co nejpřesnější úsporu, Zprostředkovatel při přidávání zboží na Web prověří cenu konkrétního zboží na srovnávačích cen, jako jsou Heureka.czHledejceny.cz, apod. Pokud Zprostředkovatel stejné zboží nenalezne, vyhledá zboží jemu nejvíce podobné funkčností i vzhledem. I tak Zprostředkovatel uvedenou úsporu negarantuje, jelikož není v jeho moci znát ceny zboží u všech prodejců v ČR a proto se jedná o úsporu orientační. Úspora je vždy zaokrouhlována na celá čísla. 

Způsob výpočtu úspory:

1. Běžná cena v ČR / 100 = 1 % z běžné ceny

2. Běžná cena v ČR – Cena na KupRadost.cz = rozdíl cen

3. Rozdíl cen / 1% z běžné ceny = úspora

Konkrétní příklad: Běžná cena v ČR je 130 Kč a cena na KupRadost.cz je 50 Kč  

1. 130 Kč /100 = 1,3

2. 130 Kč – 50 Kč = 80 Kč

3. 80 / 1,3 = 61,54 %

V tomto příkladu je úspora 61,54 %, jak jsme psali výše úspora je vždy zaokrouhlována na celá čísla, v tomto případě zaokrouhlíme 61,54 % na 62 %.

13.1.3 Dodání zboží do 2 dnů

U každého zboží, které je viditelně označeno “dodání do 2 dnů” se Zprostředkovatel zavazuje dodržet lhůtu dodání do 2 pracovních dní. Tato lhůta počíná okamžikem uhrazení zboží Kupujícím. Po objednání je vždy Kupující informován na elektronickou adresu uvedenou v objednávce o expedici zboží a následně o jeho odeslání. Zboží je Kupujícímu odesláno přes zvoleného dopravce. Způsob, jakým bude zboží odesláno, je Kupující informován v elektronickém nákupním košíku.

13.1.4 Garance doručení a kvality 

Pokud prokazatelně dojde k nedoručení zásilky, Zprostředkovatel se zavazuje na své náklady nechat zboží znovu od Dodavatele odeslat a to bez zbytečné prodlevy dle čl. 5 obchodních podmínek a nebo Kupujícímu vrátí peníze za zboží, které mu nebylo doručeno. Zprostředkovatel také ručí za kvalitu zboží, pokud nebude Kupující spokojený s kvalitou zboží, informuje o této skutečnosti Zprostředkovatele a to nejpozději do třiceti (30) dní od doručení objednaného zboží. Tímto vzniká Kupujícímu nárok na plnění čl. 4. obchodních podmínek.

13.1.5 Garance vrácení peněz

Zprostředkovatel dává Kupujícímu možnost si zboží doma vyzkoušet, a pokud nebude zboží Kupujícímu vyhovovat, může ho Zprostředkovateli do 30 dní vrátit zpět. Vrácení zboží se řídí dle bodu 4 těchto obchodních podmínek. 

13.1.6 Odpočet u ceny

Aby Zprostředkovatel kupujícímu mohl nabídnout co nejaktuálnější ceny od Dodavatele, přepočítává Zprostředkovatel všechny ceny jednou za 24 hodin. Tento přepočet zohledňuje změny měnového kurzu a aktuální ceny u Dodavatele. U každé ceny je zobrazen časový odpočet, který ukazuje, kdy bude cena přepočítána. Pokud se měnový kurz a cena u Dodavatele nezmění, cena zůstane na dalších 24 hodin stejná. Pokud se cena zboží změní o malou částku, například o 0,30 Kč, cena zůstane stejná. Pokud se však cena změní o 1 Kč a více nebo o -1 Kč a více, dojde ke změně ceny i na Webu a tato cena zůstane na dalších 24 hodin stejná, dokud neproběhne další přepočet.

13.1.7 Hodnocení produktů:

Aby Zprostředkovatel mohl nabídnout Kupujícímu pouze kvalitní a prověřené produkty, vybírá Zprostředkovatel od dodavatele pouze ty, které byly dobře hodnoceny jinými zákazníky u Dodavatele. Aby Zprostředkovatel ukázal Kupujícímu, jak dané zboží bylo hodnoceno, nalezne Kupující u každého produktu na Webu hodnocení v podobě hvězdiček. Jména hodnotitelů Zprostředkovatel změnil, aby dodržel zákony. Pokud dané zboží nabízí více Dodavatelů, v takovém případě Zprostředkovatel ukazuje hodnocení zákazníků od více dodavatelů na jednou. I tak zprostředkovatel nemůže zaručit, že se jedná o ověřené recenze, jelikož není v jeho moci, zajistit a ověřit, že každá recenze u dodavatele, je skutečně jen od kupujícího.

13.2. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo, dočasně pozastavit jakoukoliv službu viz. článek čl. 13  obchodních podmínek a to na dobu neurčitou. 

 

14. DALŠÍ USTANOVENÍ

14.1 Pokud vztah založený zprostředkovatelskou smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem s vyloučením použitelnosti Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky zprostředkovatelské smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

14.3 Zprostředkovatel nenese žádnou zodpovědnost za škodu způsobenou nesprávnou manipulací se zbožím.

14.4 Český návod není standardně součástí zboží, jelikož Dodavatelé jsou standardně z Asie. Zprostředkovatel se však snaží Kupujícím vyjít maximálně vstříc a ke složitým výrobkům zašle na požádání český návod v elektronické podobě, má-li ho k dispozici. 

14.5 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící KupRadost.cz (včetně fotografií, nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné zasahování či neoprávněné užívání programového vybavení nebo dalších součástí tvořících Web obchodu. Kupující není oprávněn při využívání KupRadost.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz KupRadost.cz. KupRadost.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Kupujících, Dodavatelů a Zprostředkovatele, který je v souladu s jeho určením. Kupující bere na vědomí, že Zprostředkovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do KupRadost.cz nebo v důsledku užití KupRadost.cz v rozporu s jejich určením.

14.6 Zprostředkovatel poskytuje své služby na území České republiky. Případné dodání zboží na místo odběru mimo území České republiky musí Kupující řešit s Zprostředkovatelem individuálně.

14.7 Označení skladem u Dodavatele u zboží znamená, že zboží je skladem u Dodavatele v cizině  (to jak v rámci EU, tak mimo EU) nikoliv u Zprostředkovatele. Pokud je zboží skladem u Zprostředkovatele, je u takového zboží výrazně napsáno: Dodání do dvou (2) dnů. Takové zboží je od uhrazení, doručeno Kupujícímu do dvou (2) pracovních dní, jelikož je u Zprostředkovatele skladem v ČR.

14.8 Znění obchodních podmínek může Zprostředkovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Ke změnám obchodních podmínek Zprostředkovatel přistoupí vždy jen v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu.

14.9 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z zprostředkovatelské smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

14.10 Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Zprostředkovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

14.11 Texty referencí od zákazníků uvedené na Webu jsou reálné, fotografie jsou ilustrační a jména upravená z důvodu ochrany osobních údajů.

14.12 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

14.13 Zprostředkovatel není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

14.14 Nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku lze uplatňovat u Dodavatele, nikoliv u Zprostředkovatele.

14.15 Zprostředkovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou nesprávnou manipulací se zbožím.

14.16 Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 24. 09. 2022. 

14.17 Poslední úprava proběhla 05. 02. 2024.